Beleid

Voor enkele taakvelden heeft de Raad in aanvulling op de regelgeving beleid ontwikkeld.

Beleid gebruik DUS-materiaal

Eigendom en gebruik van DUS-monsters en van DNA van DUS-monsters gedurende en na afloop van het DUS-onderzoek.

Aan de hand van een voorstel van Naktuinbouw en na overleg met het bedrijfsleven is door de Raad voor plantenrassen het volgende beleid vastgesteld. Dit beleid is tot stand gekomen na raadpleging van de aanvragers. Het beleid is nadat het is vastgesteld bekendgemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad. Lees meer 

Taakopvatting Raad voor plantenrassen 2021

Omdat sinds 2015 een aantal nieuwe leden tot de Raad is toegetreden en een nieuwe voorzitter in 2022 de Raad zal gaan leiden is het gewenst om opnieuw de taakopvatting van de Raad onder de loep te nemen en hierover een gezamenlijk standpunt in te nemen en dit te delen met de beleidsverantwoordelijke(n) bij het Ministerie van LNV.

Bijgevoegde notitie verwoordt de taakopvatting van de Raad voor plantenrassen en vervangt de notitie uit 2015 over dit onderwerp. Lees meer

Beleid reglement instandhouding

De instandhouder heeft de verplichting om te zorgen dat de rassen die zijn opgenomen in het
Nederlandse rassenregister (NRR) in stand worden gehouden volgens de regels voor de stelselmatige
instandhouding met betrekking tot het ras. De Raad voor plantenrassen (de Raad) houdt hier toezicht
op. De instandhouder zal ervoor zorgdragen dat het ras gedurende de gehele levensduur raszuiver
blijft. Lees meer 

Beleid procedure schrappen van rassen

Er zijn verschillende manieren waardoor een ras geschrapt kan worden van het Nederlands Rassen Register. Deze rassen komen in een schrappingsprocedure. Lees meer